top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Escape Haarlem  

ARTIKEL 1: Definities 

In deze Algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Waar enkelvoud genoemd wordt, wordt ook meervoud bedoeld: 

 

  1. Escape Haarlem: Escape Haarlem B.V. gevestigd te Haarlem en geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 74149261, en haar medewerkers en/of derden die ten behoeve van haar werkzaamheden verrichten; 

  2. boeker: de natuurlijk persoon (of handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) die (via de website of op andere wijze) een boeking bij Escape Haarlem maakt ten behoeve van zichzelf en anderen; 

  3. deelnemer: de natuurlijk persoon (of handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) die tot het huishouden van boeker behoort en door vertegenwoordiging door boeker deelneemt aan een activiteit van Escape Haarlem. 

  4. klant: de wederpartij (natuurlijk persoon of handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) van Escape Haarlem die de Escape Room boekt alsmede de natuurlijk persoon/personen behorende tot de groep van deelnemers; 

  5. Escape Room: de ruimte waarin de klant wordt opgesloten en vanuit waar deze binnen 

60 minuten door middel van het oplossen van diverse puzzels probeert te ontsnappen; 

  1. voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

  

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid en kennisneming 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot activiteiten en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Escape Haarlem en een klant waarop Escape Haarlem deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Onder het begrip klant zijn in deze voorwaarden inbegrepen zowel boeker als personen die als deelnemer deel uit maken van de groep van boeker. 

2.2 De boeker is verantwoordelijk voor de groepsboeking en accepteert deze voorwaarden als vertegenwoordiger van alle deelnemers op de boeking. De boeker is verantwoordelijk voor het ontvangen en doorgeven van alle mededelingen/correspondentie van Escape Haarlem betreffende de boeking aan alle deelnemers. 

2.3 Deze voorwaarden staan vermeld op de website www.escapehaarlem.nl.​ De klant heeft voor het aangaan van de overeenkomst de mogelijkheid om de voorwaarden op de website te raadplegen. Daarnaast worden de voorwaarden in het reserveringsproces op elektronische wijze ter hand gesteld waarbij de klant de mogelijkheid heeft deze op te slaan. Deze voorwaarden worden tevens in de bevestigingsmail aan de klant meegestuurd. 

ARTIKEL 3: Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de boeker via de website www.escapehaarlem.nl e​ en boeking plaatst en deze boeking door Escape Haarlem is bevestigd. Een overeenkomst kan ook mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) tot stand komen doordat de boeker aan (de medewerkers van) Escape Haarlem heeft laten weten definitief te willen boeken. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de boeker een email stuurt naar Escape Haarlem waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken. 

3.2 De boeker die mede namens en ten behoeve van de overige deelnemers de overeenkomst aangaat, brengt de deelnemers van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de hoogte en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3.3. De boeker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij de Escape Room enkel betreedt met deelnemers die onderdeel zijn van zijn/haar huishouden. 

ARTIKEL 4: Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 Escape Haarlem zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

4.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst heeft Escape Haarlem het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Escape Haarlem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Escape Haarlem worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Escape Haarlem zijn verstrekt, heeft Escape Haarlem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 

4.4 Escape Haarlem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Escape Haarlem is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Escape Haarlem kenbaar behoorde te zijn. 

4.5 De klant is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Escape Haarlem, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden ter bevordering van een goede uitvoering van de overeenkomst en behoren zich als goede klant te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldige klant. De klant dient op zorgvuldige wijze met alle materialen en gebruiksvoorwerpen om te gaan en deze overeenkomstig hun bestemming te gebruiken. 

 

ARTIKEL 5: Betaling 

Betaling dient voorafgaand aan het betreden van de Escape Room te zijn voldaan. Dit gebeurt in principe automatisch indien via de website wordt geboekt. Als op andere wijze wordt gereserveerd, kan vooraf (indien overeengekomen) ook per overmaking op de dag zelf worden betaald. 

ARTIKEL 6: Annuleringen en wijzigingen 

6.1 De boeker kan tot 48 uur van tevoren de boeking kosteloos annuleren of verplaatsen naar een andere datum door een e-mail te sturen aan escapehaarlem@gmail.com​ of gebruik te maken van de annuleringslink in de bevestigingsmail​. Pas na bevestiging door Escape Haarlem is de boeking geannuleerd. In overleg met Escape Haarlem kan een nieuwe datum worden ingepland. Bij afmeldingen binnen 48 uur voor aanvang, kunnen voor het verplaatsen van de afspraak kosten in rekening worden gebracht. 

6.2 Indien een reservering wordt gewijzigd, in die zin dat er minder klanten deelnemen, bestaat enkel recht op teruggaaf van (een deel van de) de prijs, indien deze wijziging 48 uur van tevoren per e-mail aan Escape Haarlem is doorgegeven. 

6.3 Indien een reservering wordt gewijzigd, in die zin dat er meer klanten deelnemen dan waarvoor is gereserveerd, zal voor deze extra klanten (tot een maximum van in totaal 6) voor het betreden van de Escape Room betaald moeten worden. 

6.4       Indien Escape Haarlem overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal zij de klant een alternatief aanbieden. Indien de klant dit alternatief afwijst, dan dient hij dit onverwijld aan Escape Haarlem te melden. De klant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden. 

ARTIKEL 7: Begin- en eindtijd 

De begin- en eindtijd van de boeking wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien (een van de) deelnemers te laat is/zijn, zal Escape Haarlem beoordelen of toegang tot de Escape Room nog mogelijk is en/of wordt de speeltijd verkort. In geen geval bestaat recht op restitutie van reeds gedane betalingen. 

  

ARTIKEL 8:​ Regels omtrent deelname​  

8.1 Hoewel Escape Haarlem een minimale leeftijd van 16 jaar aanraadt, geldt voor deelname aan de Escape Room een minimale leeftijd van 12 jaar. Voor personen die nog geen 14 jaar zijn, geldt dat zij slechts deel kunnen nemen mits zij begeleid worden door minimaal één persoon van 18 jaar of ouder. Escape Room is gerechtigd om in dit verband naar identificatie te vragen. 

8.2 Escape Haarlem heeft het recht de klant uit te sluiten van deelname bij ongewenst gedrag en/of het herhaaldelijk negeren van instructies van Escape Haarlem, zonder dat hierbij een recht op restitutie bestaat. 

8.3 Deelname aan de Escape Room onder invloed van alcohol of drugs is verboden en Escape Haarlem kan de klant om deze reden uitsluiten van deelname, zonder dat hierbij een recht op restitutie bestaat. 

8.4 Het is niet toegestaan om in de Escape Room een mobiele telefoon te gebruiken en/of foto’s te maken. 

8.5 Er bestaat enkel een maximale speelduur voor de Escape Room (60 minuten) en geen minimale speelduur. 

8.6                Aan de resultaten en uitslagen van de activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

  

ARTIKEL 9: Cameratoezicht en intellectuele eigendomsrechten 

9.1              Er is cameratoezicht aanwezig voor de veiligheid van de deelnemers. 

9.2 Eventueel door of namens Escape Haarlem gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van Escape Haarlem, ongeacht of deze aan klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Escape Haarlem is bevoegd deze foto's, beelden dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden op iedere door haar gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij de klant daar van tevoren uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. 

9.3 De klant vrijwaart Escape Haarlem voor aanspraken van (andere) klanten of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom ter zake de door of namens Escape Haarlem gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt of gebruikt. 

9.4 Het is de klant niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Escape Haarlem, beeldmateriaal (foto's, films etc.) te maken. De klant 

dient schriftelijk toestemming te verkrijgen voor het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van dit beeldmateriaal. Het is Escape Haarlem te allen tijde toegestaan voorwaarden te verbinden aan deze toestemming(en). 

9.5 Het is de klant nimmer toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, logo's, woord- en/of beeldmerken, die toebehoren aan Escape Haarlem. 

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid 

10.1 Indien Escape Haarlem aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

10.2  Deelnemen aan de activiteiten van Escape Haarlem geschiedt volledig op eigen risico. 

10.3 Escape Haarlem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Escape Haarlem is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

10.4 Escape Haarlem is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet opvolgen door de klant van instructies, huis- en/of spelregels van Escape Haarlem. 

10.5 Indien Escape Haarlem aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Escape Haarlem beperkt tot maximaal drie keer de factuurwaarde. 

10.6 De aansprakelijkheid van Escape Haarlem is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

10.7    Escape Haarlem is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Escape Haarlem. 

10.9 Escape Haarlem is niet verantwoordelijk voor eigendommen van klanten en of schade die hier aan toegebracht wordt.   

10.10  Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van Escape Haarlem of materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 11: Opschorting en ontbinding 

11.1 Escape Haarlem is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of na het sluiten van de overeenkomst Escape Haarlem ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. 

11.2 Voorts is Escape Haarlem bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

  

ARTIKEL 12: Geheimhouding 

Het plezier van de Escape Room blijft behouden wanneer louter over de ervaring, maar niet over de geheimen verteld wordt. Beschouw jezelf daarom tot geheimhouding verplicht. 

ARTIKEL 13: Uitleg, toepasselijk recht en geschillen 

13.1 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 

13.2 Op elke overeenkomst tussen Escape Haarlem en de klant is Nederlands recht van toepassing. 

13.3 Enkel de (bevoegde) rechter van de Rechtbank Noord-Holland is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. 

13.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

bottom of page